Đấu Phá Hậu Cung
Tác giả:Kỳ thật ta là Tiểu Thanh Tân
Dịch giả:DĐ Lê Quý Đôn
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngSắc HiệpTrọng Sinh
last update time:17/11/2017
Nàng vì quá tin người mà chị chính hôn phu của mình hãm hại. Hắn nỡ tâm giết chết nàng cùng cốt nhục. Lần này trọng sinh lại, nàng sẽ làm cho hắn sống không bằng chết.Nàng sẽ vào hậu cung, sẽ tranh đấu, sẽ ngồi trên ngôi vị cao nhất. Khi đó những ai chống lại nàng khi xưa sẽ có một kết cục bi thương nhất. Cứ đợi mà xem!
Xem
Mục lục:
Chương 1: Sống lại – tâm tràn hận ý【 Thượng 】Chương 2: Sống lại – Tâm tràn hận ý 【 trung 】Chương 3: Sống lại – Tâm tràn hận ý【 hạ 】Chương 4: Con đường tuyển tuyển tú phong ba【 thượng 】Chương 5: Con đường tuyển tú phong ba【 trung 】Chương 6: Con đường tuyển tú phong ba【 hạ 】Chương 7: Xuân sắc chốn thâm cung.【 thượng 】Chương 8: Xuân sắc chốn thâm cung【 hạ 】Chương 9: Thị tẩm phong ba 【 thượng 】Chương 10: Thị tẩm phong ba 【 trung 】Chương 11: Thị tẩm phong ba【 hạ ]Chương 12: Người cười cuối cùng【 thượng 】Chương 13: Người cười cuối cùng【 trung 】Chương 14: Người cười cuối cùng 【 hạ 】Chương 15: Mưu đồ trong đêm tối 【 thượng 】Chương 16: Âm mưu trong đêm tối【 trung 】Chương 17: Âm mưu trong đêm tối【 hạ 】Chương 18: Song sinh 【 một 】Chương 19: Song sinh 【 hai 】Chương 20: Song sinh 【 ba 】Chương 21: Song sinh 【 Bốn】Chương 22 + 23: Lập uy 【 một】Chương 24: Lập uy 【 hai 】Chương 25: Lập uy 【 ba 】Chương 26: Ưu ái 【 một 】Chương 27: Ưu ái 【 hai 】Chương 28: Ưu ái 【 ba 】Chương 29: Mưu vị 【 một 】Chương 30: Mưu vị 【 hai 】Chương 31: Mưu vị 【 ba 】Chương 32: Công tâm 【 một 】Chương 33: Công tâm 【 hai 】Chương 34: Công tâm 【 ba 】Chương 35: Công tâm 【 bốn】Chương 36: Cung đình tranh đấu 【 một】Chương 37: Cung đình tranh đấu【 hai 】Chương 38: Cung đình tranh đấu 【 ba 】Chương 39: Hậu cung tranh đấu【 Bốn 】Chương 40: Giấu độc 【 một 】Chương 41: Giấu độc 【 hai 】Chương 42: Giấu độc 【 ba 】Chương 43: Con nối dòng【 một 】Chương 44: Con nối dòng 【 hai 】Chương 45: Hãm hại 【 một 】Chương 46: Hãm hại 【 hai 】Chương 47: Hãm hại 【 ba 】Chương 48: Hãm hại 【 bốn 】Chương 49: Cầm ý 【 một 】Chương 50: Cầm ý 【 hai 】Chương 51: Sai lầm 【 một 】Chương 52: Sai lầm 【 hai 】Chương 53: Sai lầm 【 ba 】Chương 54: Sai Lầm (Bốn)Chương 55: Mối họa 【 một 】Chương 56: Mối họa 【 hai 】Chương 57: Mối họa 【 ba 】Chương 57: Mối họa 【 ba 】Chương 58: Mối họa 【 Bốn 】Chương 59: Chân tướng 【 một 】Chương 60: Chân tướng 【 hai 】Chương 61: Không đề 【 một 】Chương 62: Không đề 【 hai 】Chương 63: không đề 【 ba 】Chương 64: Không đề (bốn)Chương 65: đột biến 【 một 】Chương 65: đột biến 【 một 】Chương 66: Đột biến 【 hai 】Chương 67: Đột biến 【 ba 】Chương 68: Báo thù 【 một 】Chương 69: Báo thù 【 hai 】Chương 70: Bỏ hay không bỏ【 một 】Chương 71: Bỏ hay không bỏ【 hai 】Chương 72: Bỏ hay không bỏ (ba)Chương 73: Thịnh sủng【 một 】Chương 74: Thịnh sủng 【 hai 】Chương 75: Thịnh sủng ( ba )Chương 76: Nam nhân cặn bã 【 một 】Chương 77: Nam nhân cặn bã (hai)Chương 78: Nam nhân cặn bã (ba)Chương 79: Nam nhân cặn bã 【 bốn 】Chương 80: Chương 80+81+82+ 83: thủ đoạn 【 một 】Chương 81: Chương 84: Thủ đoạn【 hai 】Chương 82: Chương 85: thủ đoạn 【 ba 】Chương 83: Vô đềChương 84: Vô đề (hai)Chương 85: Vô đề (ba)Chương 86: Chương 89: Kết thúc (một)Chương 87: Kết thúc (2)