Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Tác giả:Mặc Linh
Dịch giả:iread.vn
Phân loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngNữ CườngTrọng Sinh
last update time:29/07/2019
Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa! Minh Thù: Tiếp theo.Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?Minh Thù:... Cút!
Xem
Mục lục:
Chương 1: Nữ Hoàng Thị Phi (1)Chương 2: Nữ Hoàng Thị Phi (2)Chương 3: Nữ Hoàng Thị Phi (3)Chương 4: Nữ Hoàng Thị Phi (4)Chương 5: Nữ Hoàng Thị Phi (5)Chương 6: Nữ Hoàng Thị Phi (6)Chương 7: Nữ Hoàng Thị Phi (7)Chương 8: Nữ Hoàng Thị Phi (8)Chương 9: Nữ Hoàng Thị Phi (9)Chương 10: Nữ Hoàng Thị Phi (10)Chương 11: Nữ Hoàng Thị Phi (11)Chương 12: Nữ Hoàng Thị Phi (12)Chương 13: Nữ Hoàng Thị Phi (13)Chương 14: Nữ Hoàng Thị Phi (14)Chương 15: Nữ Hoàng Thị Phi (15)Chương 16: Nữ Hoàng Thị Phi (16)Chương 17: Nữ Hoàng Thị Phi (17)Chương 18: Nữ Hoàng Thị Phi (18)Chương 19: Nữ Hoàng Thị Phi (19)Chương 20: Nữ Hoàng Thị Phi (20)Chương 21: Nữ Hoàng Thị Phi (21)Chương 22: Nữ Hoàng Thị Phi (22)Chương 23: Nữ Hoàng Thị Phi (Hết)Chương 24: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (1)Chương 25: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (2)Chương 26: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (3)Chương 27: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (4)Chương 28: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (5)Chương 29: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (6)Chương 30: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (7)Chương 31: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (8)Chương 32: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (9)Chương 33: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (10)Chương 34: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (11)Chương 35: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (12)Chương 36: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (13)Chương 37: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (14)Chương 38: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (15)Chương 39: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (16)Chương 40: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (17)Chương 41: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (18)Chương 42: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (19)Chương 43: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (20)Chương 44: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (21)Chương 45: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (22)Chương 46: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (23)Chương 47: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (24)Chương 48: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (25)Chương 49: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (26)Chương 50: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (27)Chương 51: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (28)Chương 52: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (29)Chương 53: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (Hết)Chương 54: Thần Y Khuynh Thành (1)Chương 55: Thần Y Khuynh Thành (2)Chương 56: Thần Y Khuynh Thành (3)Chương 57: Thần Y Khuynh Thành (4)Chương 58: Thần Y Khuynh Thành (5)Chương 59: Thần Y Khuynh Thành (6)Chương 60: Thần Y Khuynh Thành (7)Chương 61: Thần Y Khuynh Thành (8)Chương 62: Thần Y Khuynh Thành (9)Chương 63: Thần Y Khuynh Thành (10)Chương 64: Thần Y Khuynh Thành (11)Chương 65: Thần Y Khuynh Thành (12)Chương 66: Thần Y Khuynh Thành (13)Chương 67: Thần Y Khuynh Thành (14)Chương 68: Thần Y Khuynh Thành (15)Chương 69: Thần Y Khuynh Thành (16)Chương 70: Thần Y Khuynh Thành (17)Chương 71: Thần Y Khuynh Thành (18)Chương 72: Thần Y Khuynh Thành (19)Chương 73: Thần Y Khuynh Thành (20)Chương 74: Thần Y Khuynh Thành (21)Chương 75: Thần Y Khuynh Thành (22)Chương 76: Thần Y Khuynh Thành (24)Chương 77: Thần Y Khuynh Thành (25)Chương 78: Thần Y Khuynh Thành (26)Chương 79: Thần Y Khuynh Thành (27)Chương 80: Thần Y Khuynh Thành (28)Chương 82: Thần Y Khuynh Thành (29)Chương 83: Thần Y Khuynh Thành (30)Chương 84: Thần Y Khuynh Thành (31)Chương 85: Thần Y Khuynh Thành (32)Chương 86: Thần Y Khuynh Thành (33)Chương 87: Thần Y Khuynh Thành (34)Chương 88: Thần Y Khuynh Thành (35)Chương 89: Thần Y Khuynh Thành (36)Chương 90: Thần Y Khuynh Thành (37)Chương 91: Thần Y Khuynh Thành (38)Chương 92: Thần Y Khuynh Thành (39)Chương 93: Thần Y Khuynh Thành (40)Chương 94: Thần Y Khuynh Thành (Hết)Chương 95: Công Chúa Trấn Quốc (1)Chương 96: Công Chúa Trấn Quốc (2)Chương 97: Công Chúa Trấn Quốc (3)Chương 98: Công Chúa Trấn Quốc (4)Chương 99: Công Chúa Trấn Quốc (5)Chương 100: Công Chúa Trấn Quốc (6)Chương 101: Công Chúa Trấn Quốc (7)Chương 102: Công Chúa Trấn Quốc (8)Chương 103: Công Chúa Trấn Quốc (9)Chương 104: Công Chúa Trấn Quốc (10)Chương 105: Công Chúa Trấn Quốc (11)Chương 106: Công Chúa Trấn Quốc (12)Chương 107: Công Chúa Trấn Quốc (13)Chương 108: Công Chúa Trấn Quốc (14)Chương 109: Công Chúa Trấn Quốc (15)Chương 110: Công Chúa Trấn Quốc (16)Chương 111: Công Chúa Trấn Quốc (17)Chương 112: Công Chúa Trấn Quốc (18)Chương 113: Công Chúa Trấn Quốc (19)Chương 114: Công Chúa Trấn Quốc (20)Chương 115: Công Chúa Trấn Quốc (21)Chương 116: Công Chúa Trấn Quốc (22)Chương 117: Công Chúa Trấn Quốc (23)Chương 118: Công Chúa Trấn Quốc (24)Chương 119: Công Chúa Trấn Quốc (25)Chương 120: Công Chúa Trấn Quốc (26)Chương 121: Công Chúa Trấn Quốc (27)Chương 122: Công Chúa Trấn Quốc (28)Chương 123: Công Chúa Trấn Quốc (29)Chương 124: Công Chúa Trấn Quốc (30)Chương 125: Công Chúa Trấn Quốc (31)Chương 126: Công Chúa Trấn Quốc (32)Chương 127: Công Chúa Trấn Quốc (33)Chương 128: Công Chúa Trấn Quốc (34)Chương 129: Công Chúa Trấn Quốc (35)Chương 130: Công Chúa Trấn Quốc (36)Chương 131: Công Chúa Trấn Quốc (Hết)Chương 132: Bút Ký Zombie (1)Chương 133: Bút Ký Zombie (2)Chương 134: Bút Ký Zombie (3)Chương 135: Bút Ký Zombie (4)Chương 136: Bút Ký Zombie (5)Chương 137: Bút Ký Zombie (6)Chương 138: Bút Ký Zombie (7)Chương 139: Bút Ký Zombie (8)Chương 140: Bút Ký Zombie (9)Chương 141: Bút Ký Zombie (10)Chương 142: Bút Ký Zombie (11)Chương 143: Bút Ký Zombie (12)Chương 144: Bút Ký Zombie (13)Chương 145: Bút Ký Zombie (14)Chương 146: Bút Ký Zombie (15)Chương 147: Bút Ký Zombie (16)Chương 148: Bút Ký Zombie (17)Chương 149: Bút Ký Zombie (18)Chương 150: Bút Ký Zombie (19)Chương 151: Bút Ký Zombie (20)Chương 152: Bút Ký Zombie (21)Chương 153: Bút Ký Zombie (22)Chương 154: Bút Ký Zombie (23)Chương 155: Bút Ký Zombie (24)Chương 156: Bút Ký Zombie (25)Chương 157: Bút Ký Zombie (26)Chương 158: Bút Ký Zombie (27)Chương 159: Bút Ký Zombie (28)Chương 160: Bút Ký Zombie (29)Chương 161: Bút Ký Zombie (30)Chương 162: Bút Ký Zombie (31)Chương 163: Bút Ký Zombie (32)Chương 164: Bút Ký Zombie (33)Chương 165: Bút Ký Zombie (34)Chương 166: Bút Ký Zombie (35)Chương 167: Bút Ký Zombie (Hết)Chương 168: Cầu Cưới Thiên Kim (1)Chương 169: Cầu Cưới Thiên Kim (2)Chương 170: Cầu Cưới Thiên Kim (3)Chương 171: Cầu Cưới Thiên Kim (4)Chương 172: Cầu Cưới Thiên Kim (5)Chương 173: Cầu Cưới Thiên Kim (6)Chương 174: Cầu Cưới Thiên Kim (7)Chương 175: Cầu Cưới Thiên Kim (8)Chương 176: Cầu Cưới Thiên Kim (9)Chương 177: Cầu Cưới Thiên Kim (10)Chương 178: Cầu Cưới Thiên Kim (11)Chương 179: Cầu Cưới Thiên Kim (12)Chương 180: Cầu Cưới Thiên Kim (13)Chương 181: Cầu Cưới Thiên Kim (14)Chương 182: Cầu Cưới Thiên Kim (15)Chương 183: Cầu Cưới Thiên Kim (16)Chương 184: Cầu Cưới Thiên Kim (17)Chương 185: Cầu Cưới Thiên Kim (18)Chương 186: Cầu Cưới Thiên Kim (19)Chương 187: Cầu Cưới Thiên Kim (20)Chương 188: Cầu Cưới Thiên Kim (21)Chương 189: Cầu Cưới Thiên Kim (22)Chương 190: Cầu Cưới Thiên Kim (23)Chương 191: Cầu Cưới Thiên Kim (24)Chương 192: Cầu Cưới Thiên Kim (25)Chương 193: Cầu Cưới Thiên Kim (26)Chương 194: Cầu Cưới Thiên Kim (27)Chương 195: Cầu Cưới Thiên Kim (28)Chương 196: Cầu Cưới Thiên Kim (29)Chương 197: Cầu Cưới Thiên Kim (30)Chương 198: Cầu Cưới Thiên Kim (31)Chương 199: Cầu Cưới Thiên Kim (32)Chương 200: Cầu Cưới Thiên Kim (Hết)Chương 201: Tụ Chúng Tu Tiên (1)Chương 202: Tụ Chúng Tu Tiên (2)Chương 203: Tụ Chúng Tu Tiên (3)Chương 204: Tụ Chúng Tu Tiên (4)Chương 205: Tụ Chúng Tu Tiên (5)Chương 206: Tụ Chúng Tu Tiên (6)Chương 207: Tụ Chúng Tu Tiên (7)Chương 208: Tụ Chúng Tu Tiên (8)Chương 209: Tụ Chúng Tu Tiên (9)Chương 210: Tụ Chúng Tu Tiên (10)Chương 211: Tụ Chúng Tu Tiên (11)Chương 212: Tụ Chúng Tu Tiên (12)Chương 213: Tụ Chúng Tu Tiên (13)Chương 214: Tụ Chúng Tu Tiên (14)Chương 215: Tụ Chúng Tu Tiên (15)Chương 216: Tụ Chúng Tu Tiên (16)Chương 217: Tụ Chúng Tu Tiên (17)Chương 218: Tụ Chúng Tu Tiên (18)Chương 219: Tụ Chúng Tu Tiên (19)Chương 220: Tụ Chúng Tu Tiên (20)Chương 221: Tụ Chúng Tu Tiên (21)Chương 222: Tụ Chúng Tu Tiên (22)Chương 223: Tụ Chúng Tu Tiên (23)Chương 224: Tụ Chúng Tu Tiên (24)Chương 225: Tụ Chúng Tu Tiên (25)Chương 226: Tụ Chúng Tu Tiên (26)Chương 227: Tụ Chúng Tu Tiên (27)Chương 228: Tụ Chúng Tu Tiên (28)Chương 229: Tụ Chúng Tu Tiên (29)Chương 230: Tụ Chúng Tu Tiên (30)Chương 231: Tụ Chúng Tu Tiên (31)Chương 232: Tụ Chúng Tu Tiên (32)Chương 233: Tụ Chúng Tu Tiên (33)Chương 234: Tụ Chúng Tu Tiên (34)Chương 235: Tụ Chúng Tu Tiên (35)Chương 236: Tụ Chúng Tu Tiên (36)Chương 237: Tụ Chúng Tu Tiên (37)Chương 238: Tụ Chúng Tu Tiên (38)Chương 239: Tụ Chúng Tu Tiên (39)Chương 240: Tụ Chúng Tu Tiên (Hết)Chương 241: Kiến Tập Tự Dưỡng (1)Chương 242: Kiến Tập Tự Dưỡng (2)Chương 243: Kiến Tập Tự Dưỡng (3)Chương 244: Kiến Tập Tự Dưỡng (4)Chương 245: Kiến Tập Tự Dưỡng (5)Chương 246: Kiến Tập Tự Dưỡng (6)Chương 247: Kiến Tập Tự Dưỡng (7)Chương 248: Kiến Tập Tự Dưỡng (8)Chương 249: Kiến Tập Tự Dưỡng (9)Chương 250: Kiến Tập Tự Dưỡng (10)Chương 251: Kiến Tập Tự Dưỡng (11)Chương 252: Kiến Tập Tự Dưỡng (12)Chương 253: Kiến Tập Tự Dưỡng (13)Chương 254: Kiến Tập Tự Dưỡng (14)Chương 255: Kiến Tập Tự Dưỡng (15)Chương 256: Kiến Tập Tự Dưỡng (16)Chương 257: Kiến Tập Tự Dưỡng (17)Chương 258: Kiến Tập Tự Dưỡng (18)Chương 259: Kiến Tập Tự Dưỡng (19)Chương 260: Kiến Tập Tự Dưỡng (20)Chương 261: Kiến Tập Tự Dưỡng (21)Chương 262: Kiến Tập Tự Dưỡng (22)Chương 263: Kiến Tập Tự Dưỡng (23)Chương 264: Kiến Tập Tự Dưỡng (24)Chương 265: Kiến Tập Tự Dưỡng (25)Chương 266: Kiến Tập Tự Dưỡng (26)Chương 267: Kiến Tập Tự Dưỡng (27)Chương 268: Kiến Tập Tự Dưỡng (28)Chương 269: Kiến Tập Tự Dưỡng (29)Chương 270: Kiến Tập Tự Dưỡng (30)Chương 271: Kiến Tập Tự Dưỡng (31)Chương 272: Kiến Tập Tự Dưỡng (32)Chương 273: Kiến Tập Tự Dưỡng (33)Chương 274: Kiến Tập Tự Dưỡng (34)Chương 275: Kiến Tập Tự Dưỡng (35)Chương 276: Kiến Tập Tự Dưỡng (36)Chương 277: Kiến Tập Tự Dưỡng (37)Chương 278: Kiến Tập Tự Dưỡng (38)Chương 279: Kiến Tập Tự Dưỡng (39)Chương 280: Phiên Ngoại Vân Sách (Hết)Chương 281: Hắc Liêu Võng Hồng (1)Chương 282: Hắc Liêu Võng Hồng (2)Chương 283: Hắc Liêu Võng Hồng (3)Chương 284: Hắc Liêu Võng Hồng (4)Chương 285: Hắc Liêu Võng Hồng (5)Chương 286: Hắc Liêu Võng Hồng (6)Chương 287: Hắc Liêu Võng Hồng (7)Chương 288: Hắc Liêu Võng Hồng (8)Chương 289: Hắc Liêu Võng Hồng (9)Chương 290: Hắc Liêu Võng Hồng (10)Chương 291: Hắc Liêu Võng Hồng (11)Chương 292: Hắc Liêu Võng Hồng (12)Chương 293: Hắc Liêu Võng Hồng (13)Chương 294: Hắc Liêu Võng Hồng (14)Chương 295: Hắc Liêu Võng Hồng (15)Chương 296: Hắc Liêu Võng Hồng (16)Chương 297: Hắc Liêu Võng Hồng (17)Chương 298: Hắc Liêu Võng Hồng (18)Chương 299: Hắc Liêu Võng Hồng (19)Chương 300: Hắc Liêu Võng Hồng (20)Chương 301: Hắc Liêu Võng Hồng (21)Chương 302: Hắc Liêu Võng Hồng (22)Chương 303: Hắc Liêu Võng Hồng (23)Chương 304: Hắc Liêu Võng Hồng (24)Chương 305: Hắc Liêu Võng Hồng (25)Chương 306: Hắc Liêu Võng Hồng (26)Chương 307: Hắc Liêu Võng Hồng (27)Chương 308: Hắc Liêu Võng Hồng (28)Chương 309: Hắc Liêu Võng Hồng (29)Chương 310: Hắc Liêu Võng Hồng (30)Chương 311: Hắc Liêu Võng Hồng (31)Chương 312: Hắc Liêu Võng Hồng (32)Chương 313: Hắc Liêu Võng Hồng (33)Chương 314: Hắc Liêu Võng Hồng (34)Chương 315: Hắc Liêu Võng Hồng (35)Chương 316: Hắc Liêu Võng Hồng (36)Chương 317: Phiên Ngoại Lâm Vy (Hết)Chương 318: Hoàn Lương Hằng Ngày (1)Chương 319: Hoàn Lương Hằng Ngày (2)Chương 320: Hoàn Lương Hằng Ngày (3)Chương 321: Hoàn Lương Hằng Ngày (4)Chương 322: Hoàn Lương Hằng Ngày (5)Chương 323: Hoàn Lương Hằng Ngày (6)Chương 324: Hoàn Lương Hằng Ngày (7)Chương 325: Hoàn Lương Hằng Ngày (8)Chương 326: Hoàn Lương Hằng Ngày (9)Chương 327: Hoàn Lương Hằng Ngày (10)Chương 328: Hoàn Lương Hằng Ngày (11)Chương 329: Hoàn Lương Hằng Ngày (12)Chương 330: Hoàn Lương Hằng Ngày (13)Chương 331: Hoàn Lương Hằng Ngày (14)Chương 332: Hoàn Lương Hằng Ngày (15)Chương 333: Hoàn Lương Hằng Ngày (16)Chương 334: Hoàn Lương Hằng Ngày (17)Chương 335: Hoàn Lương Hằng Ngày (18)Chương 336: Hoàn Lương Hằng Ngày (19)Chương 337: Hoàn Lương Hằng Ngày (20)Chương 338: Hoàn Lương Hằng Ngày (21)Chương 339: Hoàn Lương Hằng Ngày (22)Chương 340: Hoàn Lương Hằng Ngày (23)Chương 341: Hoàn Lương Hằng Ngày (24)Chương 342: Hoàn Lương Hằng Ngày (25)Chương 343: Hoàn Lương Hằng Ngày (26)Chương 344: Hoàn Lương Hằng Ngày (27)Chương 345: Hoàn Lương Hằng Ngày (28)Chương 346: Hoàn Lương Hằng Ngày (29)Chương 347: Hoàn Lương Hằng Ngày (30)Chương 348: Hoàn Lương Hằng Ngày (31)Chương 349: Hoàn Lương Hằng Ngày (32)Chương 350: Hoàn Lương Hằng Ngày (33)Chương 351: Hoàn Lương Hằng Ngày (34)Chương 352: Hoàn Lương Hằng Ngày (35)Chương 353: Hoàn Lương Hằng Ngày (Hết)Chương 354: Toàn Chức Gian Thương (1)Chương 355: Toàn Chức Gian Thương (2)Chương 356: Toàn Chức Gian Thương (3)Chương 357: Toàn Chức Gian Thương (4)Chương 358: Toàn Chức Gian Thương (5)Chương 359: Toàn Chức Gian Thương (6)Chương 360: Toàn Chức Gian Thương (7)Chương 361: Toàn Chức Gian Thương (8)Chương 362: Toàn Chức Gian Thương (9)Chương 363: Toàn Chức Gian Thương (10)Chương 364: Toàn Chức Gian Thương (11)Chương 365: Toàn Chức Gian Thương (12)Chương 366: Toàn Chức Gian Thương (13)Chương 367: Toàn Chức Gian Thương (14)Chương 368: Toàn Chức Gian Thương (15)Chương 369: Toàn Chức Gian Thương (16)Chương 370: Toàn Chức Gian Thương (17)Chương 371: Toàn Chức Gian Thương (18)Chương 372: Toàn Chức Gian Thương (19)Chương 373: Toàn Chức Gian Thương (20)Chương 374: Toàn Chức Gian Thương (21)Chương 375: Toàn Chức Gian Thương (22)Chương 376: Toàn Chức Gian Thương (23)Chương 377: Toàn Chức Gian Thương (24)Chương 378: Toàn Chức Gian Thương (25)Chương 379: Toàn Chức Gian Thương (26)Chương 380: Toàn Chức Gian Thương (27)Chương 381: Toàn Chức Gian Thương (28)Chương 382: Toàn Chức Gian Thương (29)Chương 383: Toàn Chức Gian Thương (30)Chương 384: Toàn Chức Gian Thương (31)Chương 385: Toàn Chức Gian Thương (32)Chương 386: Toàn Chức Gian Thương (33)Chương 387: Toàn Chức Gian Thương (34)Chương 388: Toàn Chức Gian Thương (35)Chương 389: Toàn Chức Gian Thương (36)Chương 390: Toàn Chức Gian Thương (37)Chương 391: Toàn Chức Gian Thương (38)Chương 392: Toàn Chức Gian Thương (39)Chương 393: Toàn Chức Gian Thương (40)Chương 394: Toàn Chức Gian Thương (Hết)Chương 395: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (1)Chương 396: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (2)Chương 397: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (3)Chương 398: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (4)Chương 399: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (5)Chương 400: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (6)Chương 401: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (7)Chương 402: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (8)Chương 403: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (9)Chương 404: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (10)Chương 405: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (11)Chương 406: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (12)Chương 407: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (13)Chương 408: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (14)Chương 409: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (15)Chương 410: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (16)Chương 411: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (17)Chương 412: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (18)Chương 413: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (19)Chương 414: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (20)Chương 415: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (21)Chương 416: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (22)Chương 417: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (23)Chương 418: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (24)Chương 419: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (25)Chương 420: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (26)Chương 421: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (27)Chương 422: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (28)Chương 423: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (29)Chương 424: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (30)Chương 425: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (31)Chương 426: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (32)Chương 427: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (33)Chương 428: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (34)Chương 429: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (35)Chương 430: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (36)Chương 431: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (37)Chương 432: Phiên Ngoại Hàm Nguyệt (38)Chương 433: Phiên Ngoại Hàm Nguyệt (39)Chương 434: An Ca Linh Yển (40)Chương 435: An Ca Linh Yển (Hết)Chương 436: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (1)Chương 437: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (2)Chương 438: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (3)Chương 439: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (4)Chương 440: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (5)Chương 441: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (6)Chương 442: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (7)Chương 443: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (8)Chương 444: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (9)Chương 445: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (10)Chương 446: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (11)Chương 447: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (12)Chương 448: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (13)Chương 449: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (14)Chương 450: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (15)Chương 451: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (16)Chương 452: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (17)Chương 453: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (18)Chương 454: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (19)Chương 455: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (20)Chương 456: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (21)Chương 457: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (22)Chương 458: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (23)Chương 459: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (24)Chương 460: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (25)Chương 461: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (26)Chương 462: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (27)Chương 463: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (28)Chương 464: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (29)Chương 465: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (30)Chương 466: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (31)Chương 467: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (32)Chương 468: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (33)Chương 469: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (34)Chương 470: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (35)Chương 471: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (36)Chương 472: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (37)Chương 473: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (Hết)Chương 474: Vương Miện Bóng Đêm (1)Chương 475: Vương Miện Bóng Đêm (2)Chương 476: Vương Miện Bóng Đêm (3)Chương 477: Vương Miện Bóng Đêm (4)Chương 478: Vương Miện Bóng Đêm (5)Chương 479: Vương Miện Bóng Đêm (6)Chương 480: Vương Miện Bóng Đêm (7)Chương 481: Vương Miện Bóng Đêm (8)Chương 482: Vương Miện Bóng Đêm (9)Chương 483: Vương Miện Bóng Đêm (10)Chương 484: Vương Miện Bóng Đêm (11)Chương 485: Vương Miện Bóng Đêm (12)Chương 486: Vương Miện Bóng Đêm (13)Chương 487: Vương Miện Bóng Đêm (14)Chương 488: Vương Miện Bóng Đêm (15)Chương 489: Vương Miện Bóng Đêm (16)Chương 490: Vương Miện Bóng Đêm (17)Chương 491: Vương miện bóng đêm (18)Chương 492: Vương miện bóng đêm (19)Chương 493: Vương miện bóng đêm (20)Chương 494: Vương miện bóng đêm (21)Chương 495: Vương miện bóng đêm (22)Chương 496: Vương miện bóng đêm (23)Chương 497: Vương miện bóng đêm (24)Chương 498: Vương miện bóng đêm (25)Chương 499: Vương miện bóng đêm (26)Chương 500: Vương miện bóng đêm (27)Chương 501: Vương miện bóng đêm (28)Chương 502: Vương miện bóng đêm (29)Chương 503: Vương miện bóng đêm (30)Chương 504: Vương miện bóng đêm (31)Chương 505: Vương miện bóng đêm (32)Chương 506: Vương miện bóng đêm (33)Chương 507: Vương miện bóng đêm (34)Chương 508: Vương miện bóng đêm (35)Chương 509: Vương miện bóng đêm (36)Chương 510: Vương miện bóng đêm (37)Chương 511: Vương miện bóng đêm (hết)Chương 512: Đào hoa tiễn (1)Chương 513: Đào hoa tiễn (2)Chương 514: Đào hoa tiễn (3)Chương 515: Đào hoa tiễn (4)Chương 516: Đào hoa tiễn (5)Chương 517: Đào hoa tiễn (6)Chương 518: Đào hoa tiễn (7)Chương 519: Đào hoa tiễn (8)Chương 520: Đào hoa tiễn (9)Chương 521: Đào hoa tiễn (10)Chương 522: Đào hoa tiễn (11)Chương 523: Đào hoa tiễn (12)Chương 524: Đào hoa tiễn (13)Chương 525: Đào hoa tiễn (14)Chương 526: Đào hoa tiễn (15)Chương 527: Đào hoa tiễn (16)Chương 528: Đào hoa tiễn (17)Chương 529: Đào hoa tiễn (18)Chương 530: Đào hoa tiễn (19)Chương 531: Đào Hoa Tiễn (20)Chương 532: Đào Hoa Tiễn (21)Chương 533: Đào Hoa Tiễn (22)Chương 534: Đào Hoa Tiễn (23)Chương 535: Đào Hoa Tiễn (24)Chương 536: Đào hoa tiễn (25)Chương 537: Đào hoa tiễn (26)Chương 538: Đào hoa tiễn (27)Chương 539: Đào hoa tiễn (28)Chương 540: Đào hoa tiễn (29)Chương 541: Đào hoa tiễn (30)Chương 542: Đào hoa tiễn (31)Chương 543: Đào hoa tiễn (32)Chương 544: Đào hoa tiễn (33)Chương 545: Đào hoa tiễn (hết)Chương 546: Hầu hạ ngô hoàng (1)Chương 547: Hầu hạ ngô hoàng (2)Chương 548: Hầu hạ ngô hoàng (3)Chương 549: Hầu hạ ngô hoàng (4)Chương 550: Hầu hạ ngô hoàng (5)Chương 551: Hầu hạ ngô hoàng (6)Chương 552: Hầu hạ ngô hoàng (7)Chương 553: Hầu hạ ngô hoàng (8)Chương 554: Hầu hạ ngô hoàng (9)Chương 555: Hầu Hạ Ngô Hoàng (10)Chương 556: Hầu hạ ngô hoàng (11)Chương 557: Hầu hạ ngô hoàng (12)Chương 558: Hầu hạ ngô hoàng (13)Chương 559: Hầu hạ ngô hoàng (14)Chương 560: Hầu hạ ngô hoàng (15)Chương 561: Hầu hạ ngô hoàng (16)Chương 562: Hầu hạ ngô hoàng (17)Chương 563: Hầu hạ ngô hoàng (18)Chương 564: Hầu hạ ngô hoàng (19)Chương 565: Hầu hạ ngô hoàng (20)Chương 566: Hầu hạ ngô hoàng (21)Chương 567: Hầu hạ ngô hoàng (22)Chương 568: Hầu hạ ngô hoàng (23)Chương 569: Hầu hạ ngô hoàng (24)Chương 570: Hầu hạ ngô hoàng (25)Chương 571: Hầu Hạ Ngô Hoàng (26)Chương 572: Hầu Hạ Ngô Hoàng (27)Chương 573: Hầu Hạ Ngô Hoàng (28)Chương 574: Hầu Hạ Ngô Hoàng (29)Chương 575: Hầu Hạ Ngô Hoàng (30)Chương 576: Hầu Hạ Ngô Hoàng (31)Chương 577: Hầu Hạ Ngô Hoàng (Hết)Chương 578: Giới thượng lưu thật phức tạp (1)Chương 579: Giới thượng lưu thật phức tạp (2Chương 580: Giới thượng lưu thật phức tạp (3)Chương 581: Giới thượng lưu thật phức tạp (4)Chương 582: Giới thượng lưu thật phức tạp (5)Chương 583: Giới thượng lưu thật phức tạp (6)Chương 584: Giới thượng lưu thật phức tạp (7)Chương 585: Giới thượng lưu thật phức tạp (8)Chương 586: Giới thượng lưu thật phức tạp (9)Chương 587: Giới thượng lưu thật phức tạp (10)Chương 588: Giới thượng lưu thật phức tạp (11)Chương 589: Giới thượng lưu thật phức tạp (12)Chương 590: Giới thượng lưu thật phức tạp (13)Chương 591: Giới thượng lưu thật phức tạp (14)Chương 592: Giới thượng lưu thật phức tạp (15)Chương 593: Giới thượng lưu thật phức tạp (16)Chương 594: Giới thượng lưu thật phức tạp (17)Chương 595: Giới thượng lưu thật phức tạp (18)Chương 596: Giới thượng lưu thật phức tạp (19)Chương 597: Giới thượng lưu thật phức tạp (20)Chương 598: Giới thượng lưu thật phức tạp (21)Chương 599: Giới thượng lưu thật phức tạp (22)Chương 600: Giới thượng lưu thật phức tạp (23)Chương 601: Giới thượng lưu thật phức tạp (24)Chương 602: Giới thượng lưu thật phức tạp (25)Chương 603: Giới thượng lưu thật phức tạp (26)Chương 604: Giới thượng lưu thật phức tạp (27)Chương 605: Giới thượng lưu thật phức tạp (28)Chương 606: Giới thượng lưu thật phức tạp (29)Chương 607: Giới thượng lưu thật phức tạp (30)Chương 608: Giới thượng lưu thật phức tạp (31)Chương 609: Giới thượng lưu thật phức tạp (32)Chương 610: Giới thượng lưu thật phức tạp (33)Chương 611: Giới thượng lưu thật phức tạp (34)Chương 612: Giới thượng lưu thật phức tạp (35)Chương 613: Giới thượng lưu thật phức tạp (36)Chương 614: Giới thượng lưu thật phức tạp (37)Chương 615: Giới thượng lưu thật phức tạp (38)Chương 616: Giới thượng lưu thật phức tạp (39)Chương 617: Giới thượng lưu thật phức tạp (40)Chương 618: Giới thượng lưu thật phức tạp (hết)Chương 619: Tuyệt địa cầu sinh (1)Chương 620: Tuyệt địa cầu sinh (2)Chương 621: Tuyệt địa cầu sinh (3)Chương 622: Tuyệt địa cầu sinh (4)Chương 623: Tuyệt địa cầu sinh (5)Chương 624: Tuyệt địa cầu sinh (6)Chương 625: Tuyệt địa cầu sinh (7)Chương 626: Tuyệt địa cầu sinh (8)Chương 627: Tuyệt địa cầu sinh (9)Chương 628: Tuyệt địa cầu sinh (10)Chương 629: Tuyệt địa cầu sinh (11)Chương 630: Tuyệt địa cầu sinh (12)Chương 631: Tuyệt địa cầu sinh (13)Chương 632: Tuyệt địa cầu sinh (14)Chương 633: Tuyệt địa cầu sinh (15)Chương 634: Tuyệt địa cầu sinh (16)Chương 635: Tuyệt địa cầu sinh (17)Chương 636: Tuyệt địa cầu sinh (18)Chương 637: Tuyệt địa cầu sinh (19)Chương 638: Tuyệt địa cầu sinh (20)Chương 639: Tuyệt địa cầu sinh (21)Chương 640: Tuyệt địa cầu sinh (22)Chương 641: Tuyệt địa cầu sinh (23)Chương 642: Tuyệt địa cầu sinh (24)Chương 643: Tuyệt địa cầu sinh (25)Chương 644: Tuyệt địa cầu sinh (26)Chương 645: Tuyệt địa cầu sinh (27)Chương 646: Tuyệt địa cầu sinh (28)Chương 647: Tuyệt địa cầu sinh (29)Chương 648: Tuyệt địa cầu sinh (30)Chương 649: Tuyệt địa cầu sinh (31)Chương 650: Tuyệt địa cầu sinh (32)Chương 651: Tuyệt địa cầu sinh (33)Chương 652: Tuyệt địa cầu sinh (34)Chương 653: Phiên ngoại đề nha (hết)Chương 654: Khinh nhược trình quy (1)Chương 655: Khinh nhược trình quy (2)Chương 656: Khinh nhược trình quy (3)Chương 657: Khinh nhược trình quy (4)Chương 658: Khinh nhược trình quy (5)Chương 659: Khinh nhược trình quy (6)Chương 660: Khinh nhược trình quy (7)Chương 661: Khinh nhược trình quy (8)Chương 662: Khinh nhược trình quy (9)Chương 663: Khinh nhược trình quy (10)Chương 664: Khinh nhược trình quy (11)Chương 665: Khinh nhược trình quy (12)Chương 666: Khinh nhược trình quy (13)Chương 667: Khinh nhược trình quy (14)Chương 668: Khinh nhược trình quy (15)Chương 669: Khinh nhược trình quy (16)Chương 670: Khinh nhược trình quy (17)Chương 671: Khinh nhược trình quy (18)Chương 672: Khinh nhược trình quy (19)Chương 673: Khinh nhược trình quy (20)Chương 674: Khinh nhược trình quy (21)Chương 675: Khinh nhược trình quy (22)Chương 676: Khinh nhược trình quy (23)Chương 677: Khinh nhược trình quy (24)Chương 678: Khinh nhược trình quy (25)Chương 679: Khinh nhược trình quy (26)Chương 680: Khinh nhược trình quy (27)Chương 681: Khinh nhược trình quy (28)Chương 682: Khinh nhược trình quy (hết)Chương 683: Lão sư không chịu lấy chồng (1)Chương 684: Lão sư không chịu lấy chồng (2)Chương 685: Lão sư không chịu lấy chồng (3)Chương 686: Lão sư không chịu lấy chồng (4)Chương 687: Lão sư không chịu lấy chồng (5)Chương 688: Lão sư không chịu lấy chồng (6)Chương 689: Lão sư không chịu lấy chồng (7)Chương 690: Lão sư không chịu lấy chồng (8)Chương 691: Lão sư không chịu lấy chồng (9)Chương 692: Lão sư không chịu lấy chồng (10)Chương 693: Lão sư không chịu lấy chồng (11)Chương 694: Lão sư không chịu lấy chồng (12)Chương 695: Lão sư không chịu lấy chồng (13)Chương 696: Lão sư không chịu lấy chồng (14)Chương 697: Lão sư không chịu lấy chồng (15)Chương 698: Lão sư không chịu lấy chồng (16)Chương 699: Lão sư không chịu lấy chồng (17)Chương 700: Lão sư không chịu lấy chồng (18)Chương 701: Lão sư không chịu lấy chồng (19)Chương 702: Lão sư không chịu lấy chồng (20)Chương 703: Lão sư không chịu lấy chồng (21)Chương 704: Lão sư không chịu lấy chồng (22)Chương 705: Lão sư không chịu lấy chồng (23)Chương 706: Lão sư không chịu lấy chồng (24)Chương 707: Lão sư không chịu lấy chồng (25)Chương 708: Lão sư không chịu lấy chồng (26)Chương 709: Lão sư không chịu lấy chồng (27)Chương 710: Lão sư không chịu lấy chồng (28)Chương 711: Lão sư không chịu lấy chồng (29)Chương 712: Lão sư không chịu lấy chồng (30)Chương 713: Lão sư không chịu lấy chồng (31)Chương 714: Lão sư không chịu lấy chồng (32)Chương 715: Lão sư không chịu lấy chồng (33)Chương 716: Lão sư không chịu lấy chồng (34)Chương 717: Lão sư không chịu lấy chồng (35)Chương 718: Lão sư không chịu lấy chồng (36)Chương 719: Lão sư không chịu lấy chồng (37)Chương 720: Lão sư không chịu lấy chồng (38)Chương 721: Lão sư không chịu lấy chồng (39)Chương 722: Lão sư không chịu lấy chồng (40)Chương 723: Lão sư không chịu lấy chồng (hết)Chương 724: Nhiếp ảnh gia (1)Chương 725: Nhiếp ảnh gia (2)Chương 726: Nhiếp ảnh gia (3)Chương 727: Nhiếp ảnh gia (4)Chương 728: Nhiếp ảnh gia (5)Chương 729: Nhiếp ảnh gia (6)Chương 730: Nhiếp ảnh gia (7)Chương 731: Nhiếp ảnh gia (8)Chương 732: Nhiếp ảnh gia (9)Chương 733: Nhiếp ảnh gia (10)Chương 734: Nhiếp ảnh gia (11)Chương 735: Nhiếp ảnh gia (12)Chương 736: Nhiếp ảnh gia (13)Chương 737: Nhiếp ảnh gia (14)Chương 738: Nhiếp ảnh gia (15)Chương 739: Nhiếp ảnh gia (16)Chương 740: Nhiếp ảnh gia (17)Chương 741: Nhiếp ảnh gia (18)Chương 742: Nhiếp ảnh gia (19)Chương 743: Nhiếp ảnh gia (20)Chương 744: Nhiếp ảnh gia (21)Chương 745: Nhiếp ảnh gia (22)Chương 746: Nhiếp ảnh gia (23)Chương 747: Nhiếp ảnh gia (24)Chương 748: Nhiếp ảnh gia (25)Chương 749: Nhiếp ảnh gia (26)Chương 750: Nhiếp ảnh gia (27)Chương 751: Nhiếp ảnh gia (hết)Chương 752: Thế tử sắp khỏe (1)Chương 753: Thế tử sắp khỏe (2)Chương 754: Thế tử sắp khỏe (3)Chương 755: Thế tử sắp khỏe (4)Chương 756: Thế tử sắp khỏe (5)Chương 757: Thế tử sắp khỏe (6)Chương 758: Thế tử sắp khỏe (7)Chương 759: Thế tử sắp khỏe (8)Chương 760: Thế tử sắp khỏe (9)Chương 761: Thế tử sắp khỏe (10)Chương 762: Thế tử sắp khỏe (11)Chương 763: Thế tử sắp khỏe (12)Chương 764: Thế tử sắp khỏe (13)Chương 765: Thế tử sắp khỏe (14)Chương 766: Thế tử sắp khỏe (15)Chương 767: Thế tử sắp khỏe (16)Chương 768: Thế tử sắp khỏe (17)Chương 769: Thế tử sắp khỏe (18)Chương 770: Thế tử sắp khỏe (19)Chương 771: Thế tử sắp khỏe (20)Chương 772: Thế tử sắp khỏe (21)Chương 773: Thế tử sắp khỏe (22)Chương 774: Thế tử sắp khỏe (23)Chương 775: Thế tử sắp khỏe (24)Chương 776: Thế tử sắp khỏe (25)Chương 777: Thế tử sắp khỏe (26)Chương 778: Thế tử sắp khỏe (27)Chương 779: Thế tử sắp khỏe (28)Chương 780: Thế tử sắp khỏe (29)Chương 781: Thế tử sắp khỏe (30)Chương 782: Thế tử sắp khỏe (31)Chương 783: Thế tử sắp khỏe (32)Chương 784: Thế tử sắp khỏe (hết)Chương 785: Chuyến săn hừng đông (1)Chương 786: Chuyến săn hừng đông (2)Chương 787: Chuyến săn hừng đông (3)Chương 788: Chuyến săn hừng đông (4)Chương 789: Chuyến săn hừng đông (5)Chương 790: Chuyến săn hừng đông (6)Chương 791: Chuyến săn hừng đông (7)Chương 792: Chuyến săn hừng đông (8)Chương 793: Chuyến săn hừng đông (9)Chương 794: Chuyến săn hừng đông (10)Chương 795: Chuyến săn hừng đông (11)Chương 796: Chuyến săn hừng đông (12)Chương 797: Chuyến săn hừng đông (13)Chương 798: Chuyến săn hừng đông (14)Chương 799: Chuyến săn hừng đông (15)Chương 800: Chuyến săn hừng đông (16)Chương 801: Chuyến săn hừng đông (17)Chương 802: Chuyến săn hừng đông (18)Chương 803: Chuyến săn hừng đông (19)Chương 804: Chuyến săn hừng đông (20)Chương 805: Chuyến săn hừng đông (21)Chương 806: Chuyến săn hừng đông (22)Chương 807: Chuyến săn hừng đông (23)Chương 808: Chuyến săn hừng đông (24)Chương 809: Chuyến săn hừng đông (25)Chương 810: Chuyến săn hừng đông (26)Chương 811: Chuyến săn hừng đông (27)Chương 812: Chuyến săn hừng đông (28)Chương 813: Chuyến săn hừng đông (29)Chương 814: Chuyến săn hừng đông (30)Chương 815: Chuyến săn hừng đông (31)Chương 816: Chuyến săn hừng đông (32)Chương 817: Chuyến săn hừng đông (33)Chương 818: Chuyến săn hừng đông (34)Chương 819: Chuyến săn hừng đông (35)Chương 820: Chuyến săn hừng đông (36)Chương 821: Chuyến săn hừng đông (37)Chương 822: Chuyến săn hừng đông (hết)Chương 823: Kỷ nguyên tinh hệ (1)Chương 824: Kỷ nguyên tinh hệ (2)Chương 825: Kỷ nguyên tinh hệ (3)Chương 826: Kỷ nguyên tinh hệ (4)Chương 827: Kỷ nguyên tinh hệ (5)Chương 828: Kỷ nguyên tinh hệ (6)Chương 829: Kỷ nguyên tinh hệ (7)Chương 830: Kỷ nguyên tinh hệ (8)Chương 831: Kỷ nguyên tinh hệ (9)Chương 832: Kỷ nguyên tinh hệ (10)Chương 833: Kỷ nguyên tinh hệ (11)Chương 834: Kỷ nguyên tinh hệ (12)Chương 835: Kỷ nguyên tinh hệ (13)Chương 836: Kỷ nguyên tinh hệ (14)Chương 837: Kỷ nguyên tinh hệ (15)Chương 838: Kỷ nguyên tinh hệ (16)Chương 839: Kỷ nguyên tinh hệ (17)Chương 840: Kỷ nguyên tinh hệ (18)Chương 841: Kỷ nguyên tinh hệ (19)Chương 842: Kỷ nguyên tinh hệ (20)Chương 843: Kỷ nguyên tinh hệ (21)Chương 844: Kỷ nguyên tinh hệ (22)Chương 845: Kỷ nguyên tinh hệ (23)Chương 846: Kỷ nguyên tinh hệ (24)Chương 847: Kỷ nguyên tinh hệ (25)Chương 848: Kỷ nguyên tinh hệ (26)Chương 849: Kỷ nguyên tinh hệ (27)Chương 850: Kỷ nguyên tinh hệ (28)Chương 851: Kỷ nguyên tinh hệ (29)Chương 852: Kỷ nguyên tinh hệ (30)Chương 853: Kỷ nguyên tinh hệ (31)Chương 854: Kỷ nguyên tinh hệ (32)Chương 855: Kỷ nguyên tinh hệ (33)Chương 856: Kỷ nguyên tinh hệ (34)Chương 857: Phiên ngoại tiểu trục (35)Chương 858: Phiên ngoại tiểu trục (hết)Chương 859: Kiếm phá thương khung (1)Chương 860: Kiếm phá thương khung (2)Chương 861: Kiếm phá thương khung (3)Chương 862: Kiếm phá thương khung (4)Chương 863: Kiếm phá thương khung (5)Chương 864: Kiếm phá thương khung (6)Chương 865: Kiếm phá thương khung (7)Chương 866: Kiếm phá thương khung (8)Chương 867: Kiếm phá thương khung (9)Chương 868: Kiếm phá thương khung (10)Chương 869: Kiếm phá thương khung (11)Chương 870: Kiếm phá thương khung (12)Chương 871: Kiếm phá thương khung (13)Chương 872: Kiếm phá thương khung (14)Chương 873: Kiếm phá thương khung (15)Chương 874: Kiếm phá thương khung (16)Chương 875: Kiếm phá thương khung (17)Chương 876: Kiếm phá thương khung (18)Chương 877: Kiếm phá thương khung (19)Chương 878: Kiếm phá thương khung (20)Chương 879: Kiếm phá thương khung (21)Chương 880: Kiếm phá thương khung (22)Chương 881: Kếm phá thương khung (23)Chương 882: Kiếm phá thương khung (24)Chương 883: Kiếm phá thương khung (25)Chương 884: Kiếm phá thương khung (26)Chương 885: Kiếm phá thương khung (27)Chương 886: Kiếm phá thương khung (28)Chương 887: Kiếm phá thương khung (29)Chương 888: Kiếm phá thương khung (30)Chương 889: Kiếm phá thương khung (31)Chương 890: Kiếm phá thương khung (hết)Chương 891: Thập kỷ chín mươi (1)Chương 892: Thập kỷ chín mươi (2)Chương 893: Thập kỷ chín mươi (3)Chương 894: Thập kỷ chín mươi (4)Chương 895: Thập kỷ chín mươi (5)Chương 896: Thập kỷ chín mươi (6)Chương 897: Thập kỷ chín mươi (7)Chương 898: Thập kỷ chín mươi (8)Chương 899: Thập kỷ chín mươi (9)Chương 900: Thập kỷ chín mươi (10)Chương 901: Thập kỷ chín mươi (11)Chương 902: Thập kỷ chín mươi (12)Chương 903: Thập kỷ chín mươi (13)Chương 904: Thập kỷ chín mươi (14)Chương 905: Thập kỷ chín mươi (15)Chương 906: Thập kỷ chín mươi (16)Chương 907: Thập kỷ chín mươi (17)Chương 908: Thập Kỷ Chín Mươi (18)Chương 909: Thập Kỷ Chín Mươi (19)Chương 910: Thập Kỷ Chín Mươi (20)Chương 911: Thập kỷ chín mươi (21)Chương 912: Thập kỷ chín mươi (22)Chương 913: Thập kỷ chín mươi (23)Chương 914: Thập kỷ chín mươi (24)Chương 915: Thập kỷ chín mươi (25)Chương 916: Thập kỷ chín mươi (26)Chương 917: Thập kỷ chín mươi (27)Chương 918: Thập kỷ chín mươi (28)Chương 919: Phiên ngoại tây phong (29)Chương 920: Phiên ngoại tây phong (hết)Chương 921: Thần thám thấy quỷ (1)Chương 922: Thần thám thấy quỷ (2)Chương 923: Thần thám thấy quỷ (3)Chương 924: Thần thám thấy quỷ (4)Chương 925: Thần thám thấy quỷ (5)Chương 926: Thần thám thấy quỷ (6)Chương 927: Thần thám thấy quỷ (7)Chương 928: Thần thám thấy quỷ (8)Chương 929: Thần thám thấy quỷ (9)Chương 930: Thần thám thấy quỷ (10)Chương 931: Thần thám thấy quỷ (11)Chương 932: Thần thám thấy quỷ (12)Chương 933: Thần thám thấy quỷ (13)Chương 934: Thần thám thấy quỷ (14)Chương 935: Thần thám thấy quỷ (15)Chương 936: Thần thám thấy quỷ (16)Chương 937: Thần thám thấy quỷ (17)Chương 938: Thần thám thấy quỷ (18)Chương 939: Thần thám thấy quỷ (19)Chương 940: Thần thám thấy quỷ (20)Chương 941: Thần thám thấy quỷ (21)Chương 942: Thần thám thấy quỷ (22)Chương 943: Thần thám thấy quỷ (23)Chương 944: Thần thám thấy quỷ (24)Chương 945: Thần thám thấy quỷ (25)Chương 946: Thần thám thấy quỷ (26)Chương 947: Thần thám thấy quỷ (27)Chương 948: Thần thám thấy quỷ (28)Chương 949: Thần thám thấy quỷ (29)Chương 950: Thần thám thấy quỷ (30)Chương 951: Thần thám thấy quỷ (31)Chương 952: Thần thám thấy quỷ (32)Chương 953: Thần thám thấy quỷ (33)Chương 954: Thần thám thấy quỷ (34)Chương 955: Thần thám thấy quỷ (hết)Chương 956: Minh chủ chỉ giáo (1)Chương 957: Minh chủ chỉ giáo (2)Chương 958: Minh chủ chỉ giáo (3)Chương 959: Minh chủ chỉ giáo (4)Chương 960: Minh chủ chỉ giáo (5)Chương 961: Minh chủ chỉ giáo (6)Chương 962: Minh chủ chỉ giáo (7)Chương 963: Minh chủ chỉ giáo (8)Chương 964: Minh chủ chỉ giáo (9)Chương 965: Minh chủ chỉ giáo (10)Chương 966: Minh chủ chỉ giáo (11)Chương 967: Minh chủ chỉ giáo (12)Chương 968: Minh chủ chỉ giáo (13)Chương 969: Minh chủ chỉ giáo (14)Chương 970: Minh chủ chỉ giáo (15)Chương 971: Minh chủ chỉ giáo (16)Chương 972: Minh chủ chỉ giáo (17)Chương 973: Minh chủ chỉ giáo (18)Chương 974: Minh chủ chỉ giáo (19)Chương 975: Minh chủ chỉ giáo (20)Chương 976: Minh chủ chỉ giáo (21)Chương 977: Minh chủ chỉ giáo (22)Chương 978: Minh chủ chỉ giáo (23)Chương 979: Minh chủ chỉ giáo (24)Chương 980: Minh chủ chỉ giáo (25)Chương 981: Minh chủ chỉ giáo (26)Chương 982: Minh chủ chỉ giáo (27)Chương 983: Minh chủ chỉ giáo (28)Chương 984: Minh chủ chỉ giáo (hết)Chương 985: Đại thần kiêm chức (1)Chương 986: Đại thần kiêm chức (2)Chương 987: Đại thần kiêm chức (3)Chương 988: Đại thần kiêm chức (4)Chương 989: Đại thần kiêm chức (5)Chương 990: Đại thần kiêm chức (6)Chương 991: Đại thần kiêm chức (7)Chương 992: Đại thần kiêm chức (8)Chương 993: Đại thần kiêm chức (9)Chương 994: Đại thần kiêm chức (10)Chương 995: Đại thần kiêm chức (11)Chương 996: Đại thần kiêm chức (12)Chương 997: Đại thần kiêm chức (13)Chương 998: Đại thần kiêm chức (14)Chương 999: Đại thần kiêm chức (15)Chương 1000: Đại thần kiêm chức (16)Chương 1001: Đại thần kiêm chức (17)Chương 1002: Đại thần kiêm chức (18)Chương 1003: Đại thần kiêm chức (19)Chương 1004: Đại thần kiêm chức (20)Chương 1005: Đại thần kiêm chức (21)Chương 1006: Đại thần kiêm chức (22)Chương 1007: Đại thần kiêm chức (23)Chương 1008: Đại Thần Kiêm Chức (24)Chương 1009: Đại thần kiêm chức (25)Chương 1010: Đại thần kiêm chức (26)Chương 1011: Đại thần kiêm chức (27)Chương 1012: Đại thần kiêm chức (28)Chương 1013: Đại thần kiêm chức (29)Chương 1014: Đại thần kiêm chức (30)Chương 1015: Đại thần kiêm chức (31)Chương 1016: Đại thần kiêm chức (32)Chương 1017: Đại thần kiêm chức (33)Chương 1018: Đại thần kiêm chức (34)Chương 1019: Đại thần kiêm chức (35)Chương 1020: Đại thần kiêm chức (36)Chương 1021: Đại thần kiêm chức (37)Chương 1022: Tư trầm phiên ngoại (hết)Chương 1023: Úy nhiên hồi phong (1)Chương 1024: Úy nhiên hồi phong (2)Chương 1025: Úy nhiên hồi phong (3)Chương 1026: Úy nhiên hồi phong (4)Chương 1027: Úy nhiên hồi phong (5)Chương 1028: Úy nhiên hồi phong (6)Chương 1029: Úy nhiên hồi phong (7)Chương 1030: Úy nhiên hồi phong (8)Chương 1031: Úy nhiên hồi phong (9)Chương 1032: Úy nhiên hồi phong (10)Chương 1033: Úy nhiên hồi phong (11)Chương 1034: Úy nhiên hồi phong (12)Chương 1035: Úy nhiên hồi phong (13)Chương 1036: Úy nhiên hồi phong (14)Chương 1037: Úy nhiên hồi phong (15)Chương 1038: Úy nhiên hồi phong (16)Chương 1039: Úy nhiên hồi phong (17)Chương 1040: Úy nhiên hồi phong (18)Chương 1041: Úy nhiên hồi phong (19)Chương 1042: Úy nhiên hồi phong (20)Chương 1043: Úy nhiên hồi phong (21)Chương 1044: Úy nhiên hồi phong (22)Chương 1045: Úy nhiên hồi phong (23)Chương 1046: Úy nhiên hồi phong (24)Chương 1047: Úy nhiên hồi phong (25)Chương 1048: Úy nhiên hồi phong (26)Chương 1049: Úy nhiên hồi phong (27)Chương 1050: Úy nhiên hồi phong (28)Chương 1051: Úy nhiên hồi phong (hết)Chương 1052: Thủ lĩnh tại thượng (1)Chương 1053: Thủ lĩnh tại thượng (2)Chương 1054: Thủ lĩnh tại thượng (3)Chương 1055: Thủ lĩnh tại thượng (4)Chương 1056: Thủ lĩnh tại thượng (5)Chương 1057: Thủ lĩnh tại thượng (6)Chương 1058: Thủ lĩnh tại thượng (7)Chương 1059: Thủ lĩnh tại thượng (8)Chương 1060: Thủ lĩnh tại thượng (9)Chương 1061: Thủ lĩnh tại thượng (10)Chương 1062: Thủ lĩnh tại thượng (11)Chương 1063: Thủ lĩnh tại thượng (12)Chương 1064: Thủ lĩnh tại thượng (13)Chương 1065: Thủ lĩnh tại thượng (14)Chương 1066: Thủ lĩnh tại thượng (15)Chương 1067: Thủ lĩnh tại thượng (16)Chương 1068: Thủ lĩnh tại thượng (17)Chương 1069: Thủ lĩnh tại thượng (18)Chương 1070: Thủ lĩnh tại thượng (19)Chương 1071: Thủ lĩnh tại thượng (20)Chương 1072: Thủ lĩnh tại thượng (21)Chương 1073: Thủ lĩnh tại thượng (22)Chương 1074: Thủ Lĩnh Tại Thượng (23)Chương 1075: Thủ lĩnh tại thượng (24)Chương 1076: Thủ lĩnh tại thượng (25)Chương 1077: Thủ lĩnh tại thượng (26)Chương 1078: Thủ lĩnh tại thượng (27)Chương 1079: Thủ lĩnh tại thượng (28)Chương 1080: Thủ lĩnh tại thượng (29)Chương 1081: Thủ lĩnh tại thượng (30)Chương 1082: Thủ lĩnh tại thượng (31)Chương 1083: Thủ lĩnh tại thượng (32)Chương 1084: Thủ lĩnh tại thượng (33)Chương 1085: Thủ lĩnh tại thượng (34)Chương 1086: Thủ lĩnh tại thượng (35)Chương 1087: Thủ lĩnh tại thượng (36)Chương 1088: Thủ lĩnh tại thượng (37)Chương 1089: Thủ lĩnh tại thượng (38)Chương 1090: Thủ lĩnh tại thượng (hết)Chương 1091: Tường vy cấm khúc (1)Chương 1092: Tường vy cấm khúc (2)Chương 1093: Tường vy cấm khúc (3)Chương 1094: Tường vy cấm khúc (4)Chương 1095: Tường vy cấm khúc (5)Chương 1096: Tường Vy Cấm Khúc (6)Chương 1097: Tường Vy Cấm Khúc (7)Chương 1098: Tường Vy Cấm Khúc (8)Chương 1099: Tường vy cấm khúc (9)Chương 1100: Tường vy cấm khúc (10)Chương 1101: Tường vy cấm khúc (11)Chương 1102: Tường vy cấm khúc (12)Chương 1103: Tường vy cấm khúc (13)Chương 1104: Tường vy cấm khúc (14)Chương 1105: Tường vy cấm khúc (15)Chương 1106: Tường vy cấm khúc (16)Chương 1107: Tường vy cấm khúc (17)Chương 1108: Tường vy cấm khúc (18)Chương 1109: Tường vy cấm khúc (19)Chương 1110: Tường vy cấm khúc (20)Chương 1111: Tường vy cấm khúc (21)Chương 1112: Tường vy cấm khúc (22)Chương 1113: Tường vy cấm khúc (23)Chương 1114: Tường vy cấm khúc (24)Chương 1115: Tường vy cấm khúc (25)Chương 1116: Tường vy cấm khúc (26)Chương 1117: Tường vy cấm khúc (27)Chương 1118: Tường vy cấm khúc (28)Chương 1119: Tường vy cấm khúc (29)Chương 1120: Tường vy cấm khúc (30)Chương 1121: Tường vy cấm khúc (31)Chương 1122: Tường vy cấm khúc (32)Chương 1123: Tường vy cấm khúc (33)Chương 1124: Tường vy cấm khúc (34)Chương 1125: Tường vy cấm khúc (35)Chương 1126: Tường vy cấm khúc (36)Chương 1127: Tường vy cấm khúc (37)Chương 1128: Tường vy cấm khúc (38)Chương 1129: Tường vy cấm khúc (39)Chương 1130: Tường vy cấm khúc (40)Chương 1131: Tường vy cấm khúc (41)Chương 1132: Tường vy cấm khúc (hết)Chương 1133: Lão bản không hẹn (1)Chương 1134: Lão bản không hẹn (2)Chương 1135: Lão bản không hẹn (3)Chương 1136: Lão bản không hẹn (4)Chương 1137: Lão bản không hẹn (5)Chương 1138: Lão bản không hẹn (6)Chương 1139: Lão bản không hẹn (7)Chương 1140: Lão bản không hẹn (8)Chương 1141: Lão bản không hẹn (9)Chương 1142: Lão bản không hẹn (10)Chương 1143: Lão bản không hẹn (11)Chương 1144: Lão bản không hẹn (12)Chương 1145: Lão bản không hẹn (13)Chương 1146: Lão bản không hẹn (14)Chương 1147: Lão bản không hẹn (15)Chương 1148: Lão bản không hẹn (16)Chương 1149: Lão bản không hẹn (17)Chương 1150: Lão bản không hẹn (18)Chương 1151: Lão bản không hẹn (19)Chương 1152: Lão bản không hẹn (20)Chương 1153: Lão bản không hẹn (21)Chương 1154: Lão bản không hẹn (22)Chương 1155: Lão bản không hẹn (23)Chương 1156: Lão bản không hẹn (24)Chương 1157: Lão bản không hẹn (25)Chương 1158: Lão bản không hẹn (26)Chương 1159: Lão bản không hẹn (27)Chương 1160: Lão bản không hẹn (28)Chương 1161: Lão bản không hẹn (29)Chương 1162: Lão bản không hẹn (30)Chương 1163: Lão bản không hẹn (31)Chương 1164: Lão bản không hẹn (32)Chương 1165: Lão bản không hẹn (33)Chương 1166: Lão bản không hẹn (34)Chương 1167: Lão bản không hẹn (35)Chương 1168: Lão bản không hẹn (36)Chương 1169: Lão bản không hẹn (37)Chương 1170: Lão bản không hẹn (hết)Chương 1171: Gian hùng giữa đường (1)Chương 1172: Gian hùng giữa đường (2)Chương 1173: Gian hùng giữa đường (3)Chương 1174: Gian hùng giữa đường (4)Chương 1175: Gian hùng giữa đường (5)Chương 1176: Gian hùng giữa đường (6)Chương 1177: Gian hùng giữa đường (7)Chương 1178: Gian hùng giữa đường (8)Chương 1179: Gian hùng giữa đường (9)Chương 1180: Gian hùng giữa đường (10)Chương 1181: Gian hùng giữa đường (11)Chương 1182: Gian hùng giữa đường (12)Chương 1183: Gian hùng giữa đường (13)Chương 1184: Gian hùng giữa đường (14)Chương 1185: Gian hùng giữa đường (15)Chương 1186: Gian hùng giữa đường (16)Chương 1187: Gian hùng giữa đường (17)Chương 1188: Gian hùng giữa đường (18)Chương 1189: Gian hùng giữa đường (19)Chương 1190: Gian hùng giữa đường (20)Chương 1191: Gian hùng giữa đường (21)Chương 1192: Gian hùng giữa đường (22)Chương 1193: Gian hùng giữa đường (23)Chương 1194: Gian hùng giữa đường (24)Chương 1195: Gian hùng giữa đường (25)Chương 1196: Gian hùng giữa đường (26)Chương 1197: Gian hùng giữa đường (27)Chương 1198: Gian hùng giữa đường (28)Chương 1199: Gian hùng giữa đường (29)Chương 1200: Gian hùng giữa đường (30)Chương 1201: Gian hùng giữa đường (31)Chương 1202: Gian hùng giữa đường (32)Chương 1203: GIAN HÙNG GIỮA ĐƯỜNG (xong)Chương 1204: Dư âm còn văng vẳng(1)Chương 1205: Dư âm còn văng vẳng (2)Chương 1206: Dư âm còn văng vẳng (3)Chương 1207: Dư âm còn văng vẳng (4)Chương 1208: Dư âm còn văng vẳng (5)Chương 1209: Dư âm còn văng vẳng (6)Chương 1210: Dư âm còn văng văng (7)Chương 1211: Dư âm còn văng vẳng (8)Chương 1212: Dư âm còn văng vẳng (9)Chương 1213: Dư âm còn văng vẳng (10)Chương 1214: Dư âm còn văng vẳng (11)Chương 1215: Dư âm còn văng vẳng (12)Chương 1216: Dư âm còn văng vẳng (13)Chương 1217: Dư âm còn văng vẳng (14)Chương 1218: Dư âm còn văng vẳng (15)Chương 1219: Dư âm còn văng vẳng (16)Chương 1220: Dư âm còn văng vẳng (17)Chương 1221: Dư âm còn văng vẳng (18)Chương 1222: Dư âm còn văng vẳng (19)Chương 1223: Dư âm còn văng vẳng(20)Chương 1224: Dư âm còn văng vẳng (21)Chương 1225: Dư âm còn văng vẳng (22)Chương 1226: Dư âm còn văng vẳng (23)Chương 1227: Dư âm còn văng vẳng (24)Chương 1228: Dư âm còn văng vẳng (25)Chương 1229: Dư âm còn văng vẳng (26)Chương 1230: Dư âm còn văng vẳng (27)Chương 1231: Dư âm còn văng vẳng (28)Chương 1232: Dư âm còn văng vẳng (29)Chương 1233: Dư âm còn văng vẳng (30)Chương 1234: Dư âm còn văng vẳng (31)Chương 1235: Dư âm còn văng vẳng (32)Chương 1236: Dư âm còn văng vẳng (33)Chương 1237: Dư âm còn văng vẳng (34)Chương 1238: Dư âm còn văng vẳng (35)Chương 1239: Dư âm còn văng vẳng (36)Chương 1240: Dư âm còn văng vẳng (37)Chương 1241: Dư âm còn văng vẳng (38)Chương 1242: Dư âm còn văng vẳng (39)Chương 1243: PHIÊN NGOẠI LỤC CHIẾN (xong)Chương 1244: Tuân lệnh darling (1)Chương 1245: Tuân lệnh darling (2)Chương 1246: Tuân lệnh darling (3)Chương 1247: Tuân lệnh darling (4)Chương 1248: Tuân lệnh darling (5)Chương 1249: Tuân lệnh darling (6)Chương 1250: Tuân lệnh darling (7)Chương 1251: Tuân lệnh darling (8)Chương 1252: Tuân lệnh darling (9)Chương 1253: Tuân lệnh darling (10)Chương 1254: Tuân lệnh darling (11)Chương 1255: Tuân lệnh darling (12)Chương 1256: Tuân lệnh darling (13)Chương 1257: Tuân lệnh darling (14)Chương 1258: Tuân lệnh darling (15)Chương 1259: Tuân lệnh darling (16)Chương 1260: Tuân lệnh darling (17)Chương 1261: Tuân lệnh darling (18)Chương 1262: Tuân lệnh darling (19)Chương 1263: Tuân lệnh darling(20)Chương 1264: Tuân lệnh darling (21)Chương 1265: Tuân lệnh darling (22)Chương 1266: Tuân lệnh darling (23)Chương 1267: Tuân lệnh darling (24)Chương 1268: Tuân lệnh darling (25)Chương 1269: Tuân lệnh darling (26)Chương 1270: Tuân lệnh darling (27)Chương 1271: Tuân lệnh darling (28)Chương 1272: Tuân lệnh darling (29)Chương 1273: Tuân lệnh darling (30)Chương 1274: Tuân lệnh darling (31)Chương 1275: Tuân lệnh darling (32)Chương 1276: Tuân lệnh darling (33)Chương 1277: PHIÊN NGOẠI LỤC NGƯNG (xong)Chương 1278: Thiên khải chi đạo (1)Chương 1279: Thiên khải chi đạo (2)Chương 1280: Thiên khải chi đạo (3)Chương 1281: Thiên khải chi đạo (4)Chương 1282: Thiên khải chi đạo (5)Chương 1283: Thiên khải chi đạo (6)Chương 1284: Thiên khải chi đạo (7)Chương 1285: Thiên khải chi đạo (8)Chương 1286: Thiên khải chi đạo (9)Chương 1287: Thiên khải chi đạo (10)Chương 1288: Thiên khải chi đạo (11)Chương 1289: Thiên khải chi đạo (12)Chương 1290: Thiên khải chi đạo (13)Chương 1291: Thiên khải chi đạo (14)Chương 1292: Thiên khải chi đạo (15)Chương 1293: Thiên khải chi đạo (16)Chương 1294: Thiên khải chi đạo (17)Chương 1295: Thiên khải chi đạo (18)Chương 1296: Thiên khải chi đạo (19)Chương 1297: Thiên khải chi đạo (20)Chương 1298: Thiên khải chi đạo (21)Chương 1299: Thiên khải chi đạo (22)Chương 1300: Thiên khải chi đạo (23)Chương 1301: Thiên khải chi đạo (24)Chương 1302: Thiên khải chi đạo (25)Chương 1303: Thiên khải chi đạo (26)Chương 1304: Thiên khải chi đạo (27)Chương 1305: Thiên khải chi đạo (28)Chương 1306: Thiên khải chi đạo (29)Chương 1307: Thiên khải chi đạo (30)Chương 1308: Thiên khải chi đạo (31)Chương 1309: Thiên khải chi đạo (32)Chương 1310: Thiên khải chi đạo (33)Chương 1311: Thiên khải chi đạo (34)Chương 1312: Thiên khảo chi đạo (35)Chương 1313: Thiên khải chi đạo (36)Chương 1314: Thiên khải chi đạo (37)Chương 1315: Thiên khải chi đạo (38)Chương 1316: Thiên khải chi đạo (39)Chương 1317: Thiên khải chi đạo (40)Chương 1318: Thiên khải chi đạo (41)Chương 1319: Thiên khải chi đạo (42)Chương 1320: Thiên khải chi đạo (43)Chương 1321: Thiên khải chi đạo (44)Chương 1322: Thiên khải chi đạo (45)Chương 1323: Thiên khải chi đạo (46)Chương 1324: THIÊN KHẢI CHI ĐẠO (xong)Chương 1325: Phản quang mà đi (1)Chương 1326: Phản quang mà đi (2)Chương 1327: Phản quang mà đi (3)Chương 1328: Phản quang mà đi (4)Chương 1329: Phản quang mà đi (5)Chương 1330: Phản quang mà đi (6)Chương 1331: Phản quang mà đi (7)Chương 1332: Phản quang mà đi (8)Chương 1333: Phản quang mà đi (9)Chương 1334: Phản quang mà đi (10)Chương 1335: Phản quang mà đi (11)Chương 1336: Phản quang mà đi (12)Chương 1337: Phản quang mà đi (13)Chương 1338: Phản quang mà đi (14)Chương 1339: Phản quang mà đi (15)Chương 1340: Phản quang mà đi (16)Chương 1341: Phản quang mà đi (17)Chương 1342: Phản quang mà đi (18)Chương 1343: Phản quang mà đi (19)Chương 1344: Phản quang mà đi (20)Chương 1345: Phản quang mà đi (21)Chương 1346: Phản quang mà đi (22)Chương 1347: Phản quang mà đi (23)Chương 1348: Phản quang mà đi (24)Chương 1349: Phản quang mà đi (25)Chương 1350: Phản quang mà đi (26)Chương 1351: Phản quang mà đi (27)Chương 1352: Phản quang mà đi (28)Chương 1353: Phản quang mà đi (29)Chương 1354: Phản quang mà đi (30)Chương 1355: Phản quang mà đi (31)Chương 1356: PHẢN QUANG MÀ ĐI (xong)Chương 1357: Sát thủ tối thượng (1)Chương 1358: Sát thủ tối thượng (2)Chương 1359: Sát thủ tối thượng (3)Chương 1360: Sát thủ tối thượng (4)Chương 1361: Sát thủ tối thượng (5)Chương 1362: Sát thủ tối thượng (6)Chương 1363: Sát thủ tối thượng (7)Chương 1364: Sát thủ tối thượng (8)Chương 1365: Sát thủ tối thượng (9)Chương 1366: Sát thủ tối thượng (10)Chương 1367: Sát thủ tối thượng (11)Chương 1368: Sát thủ tối thượng (12)Chương 1369: Sát thủ tối thượng (13)Chương 1370: Sát thủ tối thượng (14)Chương 1371: Sát thủ tối thượng (15)Chương 1372: Sát thủ tối thượng (16)Chương 1373: Sát thủ tối thượng (17)Chương 1374: Sát thủ tối thượng (18)Chương 1375: Sát thủ tối thượng (19)Chương 1376: Sát thủ tối thượng (20)Chương 1377: Sát thủ tối thượng (21)Chương 1378: Sát thủ tối thượng (22)Chương 1379: Sát thủ tối thượng (23)Chương 1380: Sát thủ tối thượng (24)Chương 1381: Sát thủ tối thượng (25)Chương 1382: Sát thủ tối thượng (26)Chương 1383: Sát thủ tối thượng (27)Chương 1384: Sát thủ tối thượng (28)Chương 1385: Sát thủ tối thượng (29)Chương 1386: Sát thủ tối thượng (30)Chương 1387: SÁT THỦ TỐI THƯỢNG (xong)Chương 1388: Tinh linh thị chủ (1)Chương 1389: Tinh linh thị chủ (2)Chương 1390: Tinh linh thị chủ (3)Chương 1391: Tinh linh thị chủ (4)Chương 1392: Tinh linh thị chủ (5)Chương 1393: Tinh linh thị chủ (6)Chương 1394: Tinh linh thị chủ (7)Chương 1395: Tinh linh thị chủ (8)Chương 1396: Tinh linh thị chủ (9)Chương 1397: Tinh linh thị chủ (10)Chương 1398: Tinh linh thị chủ (11)Chương 1399: Tinh linh thị chủ (12)Chương 1400: Tinh linh thị chủ (13)Chương 1401: Tinh linh thị chủ (14)Chương 1402: Tinh linh thị chủ (15)Chương 1403: Tinh linh thị chủ (16)Chương 1404: Tinh linh thị chủ (17)Chương 1405: Tinh linh thị chủ (18)Chương 1406: Tinh linh thị chủ (19)Chương 1407: Tinh linh thị chủ (20)Chương 1408: Tinh linh thị chủ (21)Chương 1409: Tinh linh thị chủ (22)Chương 1410: Tinh linh thị chủ (23)Chương 1411: Tinh linh thị chủ (24)Chương 1412: Tinh linh thị chủ (25)Chương 1413: Tinh linh thị chủ (26)Chương 1414: Tinh linh thị chủ (27)Chương 1415: Tinh linh thị chủ (28)Chương 1416: Tinh linh thị chủ (29)Chương 1417: Tinh linh thị chủ (30)Chương 1418: Tinh linh thị chủ (31)Chương 1419: Tinh linh thị chủ (32)Chương 1420: Tinh linh thị chủ (33)Chương 1421: Tinh linh thị chủ (34)Chương 1422: Tinh linh thị chủ (35)Chương 1423: Tinh linh thị chủ (36)Chương 1424: PHIÊN NGOẠI CỬU U (xong)Chương 1425: Quy tắc cương thi (1)Chương 1426: Quy tắc cương thi (2)Chương 1427: Quy tắc cương thi (3)Chương 1428: Quy tắc cương thi (4)Chương 1429: Quy tắc cương thi (5)Chương 1430: Quy tắc cương thi (6)Chương 1431: Quy tắc cương thi (7)Chương 1432: Quy tắc cương thi (8)Chương 1433: Quy tắc cương thi (9)Chương 1434: Quy tắc cương thi (10)Chương 1435: Quy tắc cương thi (11)Chương 1436: Quy tắc cương thi (12)Chương 1437: Quy tắc cương thi (13)Chương 1438: Quy tắc cương thi (14)Chương 1439: Quy tắc cương thi (15)Chương 1440: Quy tắc cương thi (16)Chương 1441: Quy tắc cương thi (17)Chương 1442: Quy tắc cương thi (18)Chương 1443: Quy tắc cương thi (19)Chương 1444: Quy tắc cương thi (20)Chương 1445: Quy tắc cương thi (21)Chương 1446: Quy tắc cương thi (22)Chương 1447: Quy tắc cương thi (23)Chương 1448: Quy tắc cương thi (24)Chương 1449: Quy tắc cương thi (25)Chương 1450: Quy tắc cương thi (26)Chương 1451: Quy tắc cương thi (27)Chương 1452: Quy tắc cương thi (28)Chương 1453: Phiên ngoại độ khâm (29)Chương 1454: PHIÊN NGOẠI ĐỘ KHÂM (xong)Chương 1455: Truyền thuyết người cá (1)Chương 1456: Truyền thuyết người cá (2)Chương 1457: Truyền thuyết người cá (3)Chương 1458: Truyền thuyết người cá (4)Chương 1459: Truyền thuyết người cá (5)Chương 1460: Truyền thuyết người cá (6)Chương 1461: Truyền thuyết người cá (7)Chương 1462: Truyền thuyết người cá (8)Chương 1463: Truyền thuyết người cá (9)Chương 1464: Truyền thuyết người cá (10)Chương 1465: Truyền thuyết người cá (11)Chương 1466: Truyền thuyết người cá (12)Chương 1467: Truyền thuyết người cá (13)Chương 1468: Truyền thuyết người cá (14)Chương 1469: Truyền thuyết người cá (15)Chương 1470: Truyền thuyết người cá (16)Chương 1471: Truyền thuyết người cá (17)Chương 1472: Truyền thuyết người cá (18)Chương 1473: Truyền thuyết người cá (19)Chương 1474: Truyền thuyết người cá (20)Chương 1475: Truyền thuyết người cá (21)Chương 1476: Truyền thuyết người cá (22)Chương 1477: Truyền thuyết người cá (23)Chương 1478: Truyền thuyết người cá (24)Chương 1479: Truyền thuyết người cá (25)Chương 1480: Truyền thuyết người cá (26)Chương 1481: Truyền thuyết người cá (27)Chương 1482: Truyền thuyết người cá (28)Chương 1483: Truyền thuyết người cá (29)Chương 1484: Truyền thuyết người cá (30)Chương 1485: Truyền thuyết người cá (31)Chương 1486: Truyền thuyết người cá (32)Chương 1487: Truyền thuyết người cá (33)Chương 1488: Truyền thuyết người cá (34)Chương 1489: Truyền thuyết người cá (35)Chương 1490: Truyền thuyết người cá (36)Chương 1491: Truyền thuyết người cá (37)Chương 1492: Truyền thuyết người cá (38)Chương 1493: Truyền thuyết người cá (39)Chương 1494: Truyền thuyết người cá (40)Chương 1495: Truyền thuyết người cá (41)Chương 1496: Truyền thuyết người cá (42)Chương 1497: TRUYỀN THUYẾT NGƯỜI CÁ (xong)Chương 1498: Hoa thần trên trời hạ xuống (1)Chương 1499: Hoa thần trên trời hạ xuống (2)Chương 1500: Hoa thần trên trời hạ xuống (3)Chương 1501: Hoa thần trên trời hạ xuống (4)Chương 1502: Hoa thần trên trời hạ xuống (5)Chương 1503: Hoa thần trên trời hạ xuống (6)Chương 1504: Hoa thần trên trời hạ xuống (7)Chương 1505: Hoa thần trên trời hạ xuống (8)Chương 1506: Hoa thần trên trời hạ xuống (9)Chương 1507: Hoa thần trên trời hạ xuống (10)Chương 1508: Hoa thần trên trời hạ xuống (11)Chương 1509: Hoa thần trên trời hạ xuống (12)Chương 1510: Hoa thần trên trời hạ xuống (13)Chương 1511: Hoa thần trên trời hạ xuống (14)Chương 1512: Hoa thần trên trời hạ xuống (15)Chương 1513: Hoa thần trên trời hạ xuống (16)Chương 1514: Hoa thần trên trời hạ xuống (17)Chương 1515: Hoa thần trên trời hạ xuống (18)Chương 1516: Hoa thần trên trời hạ xuống (19)Chương 1517: Hoa thần trên trời hạ xuống (20)Chương 1518: Hoa thần trên trời hạ xuống (21)Chương 1519: Hoa thần trên trời hạ xuống (22)Chương 1520: Hoa thần trên trời hạ xuống (23)Chương 1521: Hoa thần trên trời hạ xuống (24)Chương 1522: Hoa thần trên trời hạ xuống (25)Chương 1523: Hoa thần trên trời hạ xuống (26)Chương 1524: Hoa thần trên trời hạ xuống (27)Chương 1525: Hoa thần trên trời hạ xuống (28)Chương 1526: Hoa thần trên trời hạ xuống (29)Chương 1527: Hoa thần trên trời hạ xuống (30)Chương 1528: Hoa thần trên trời hạ xuống (31)Chương 1529: Hoa thần trên trời hạ xuống (32)Chương 1530: Hoa thần trên trời hạ xuống (33)Chương 1531: Hoa thần trên trời hạ xuống (34)Chương 1532: Hoa thần trên trời hạ xuống (35)Chương 1533: Hoa thần trên trời hạ xuống (36)Chương 1534: Hoa thần trên trời hạ xuống (37)Chương 1535: Hoa thần trên trời hạ xuống (38)Chương 1536: Hoa thần trên trời hạ xuống (39)Chương 1537: Hoa thần trên trời hạ xuống (40)Chương 1538: HOA THẦN TRÊN TRỜI HẠ XUỐNG (xong)Chương 1539: Cuối cùng đã gặp tri diệp (1)Chương 1540: Cuối cùng đã gặp tri diệp (2)Chương 1541: Cuối cùng đã gặp tri diệp (3)Chương 1542: Cuối cùng đã gặp tri diệp (4)Chương 1543: Cuối cùng đã gặp tri diệp (5)Chương 1544: Cuối cùng đã gặp tri diệp (6)Chương 1545: Cuối cùng đã gặp tri diệp (7)Chương 1546: Cuối cùng đã gặp tri diệp (8)Chương 1547: Cuối cùng đã gặp tri diệp (9)Chương 1548: Cuối cùng đã gặp tri diệp (10)Chương 1549: Cuối cùng đã gặp tri diệp (11)Chương 1550: Cuối cùng đã gặp tri diệp (12)Chương 1551: Cuối cùng đã gặp tri diệp (13)Chương 1552: Cuối cùng đã gặp tri diệp (14)Chương 1553: Cuối cùng đã gặp tri diệp (15)Chương 1554: Cuối cùng đã gặp tri diệp (16)Chương 1555: Cuối cùng đã gặp tri diệp (17)Chương 1556: Cuối cùng đã gặp tri diệp (18)Chương 1557: Cuối cùng đã gặp tri diệp (19)Chương 1558: Cuối cùng đã gặp tri diệp (20)Chương 1559: Cuối cùng đã gặp tri diệp (21)Chương 1560: Cuối cùng đã gặp tri diệp (22)Chương 1561: Cuối cùng đã gặp tri diệp (23)Chương 1562: Cuối cùng đã gặp tri diệp (24)Chương 1563: Cuối cùng đã gặp tri diệp (25)Chương 1564: Cuối cùng đã gặp tri diệp (26)Chương 1565: Cuối cùng đã gặp tri diệp (27)Chương 1566: Cuối cùng đã gặp tri diệp (28)Chương 1567: Cuối cùng đã gặp tri diệp (29)Chương 1568: CUỐI CÙNG ĐÃ GẶP TRI DIỆP (xong)Chương 1569: Thành thị giết chóc (1)Chương 1570: Thành thị giết chóc (2)Chương 1571: Thành thị giết chóc (3)Chương 1572: Thành thị giết chóc (4)Chương 1573: Thành thị giết chóc (5)Chương 1574: Thành thị giết chóc (6)Chương 1575: Thành thị giết chóc (7)Chương 1576: Thành thị giết chóc (8)Chương 1577: Thành thị giết chóc (9)Chương 1578: Thành thị giết chóc (10)Chương 1579: Thành thị giết chóc (11)Chương 1580: Thành thị giết chóc (12)Chương 1581: Thành thị giết chóc (13)Chương 1582: Thành thị giết chóc (14)Chương 1583: Thành thị giết chóc (15)Chương 1584: Thành thị giết chóc (16)Chương 1585: Thành thị giết chóc (17)Chương 1586: Thành thị giết chóc (18)Chương 1587: Thành thị giết chóc (19)Chương 1588: Thành thị giết chóc (20)Chương 1589: Thành thị giết chóc (21)Chương 1590: Thành thị giết chóc (22)Chương 1591: Thành thị giết chóc (23)Chương 1592: Thành thị giết chóc (24)Chương 1593: Thành thị giết chóc (25)Chương 1594: Thành thị giết chóc (26)Chương 1595: Thành thị giết chóc (27)Chương 1596: Thành thị giết chóc (28)Chương 1597: Thành thị giết chóc (29)Chương 1598: Thành thị giết chóc (30)Chương 1599: THÀNH THỊ GIẾT CHÓC (xong)Chương 1600: Điện hạ nuông chiều (1)Chương 1601: Điện hạ nuông chiều (2)Chương 1602: Điện hạ nuông chiều (3)Chương 1603: Điện hạ nuông chiều (4)Chương 1604: Điện hạ nuông chiều (5)Chương 1605: Điện hạ nuông chiều (6)Chương 1606: Điện hạ nuông chiều (7)Chương 1607: Điện hạ nuông chiều (8)Chương 1608: Điện hạ nuông chiều (9)Chương 1609: Điện hạ nuông chiều (10)Chương 1610: Điện hạ nuông chiều (11)Chương 1611: Điện hạ nuông chiều (12)Chương 1612: Điện hạ nuông chiều (13)Chương 1613: Điện hạ nuông chiều (14)Chương 1614: Điện hạ nuông chiều (15)Chương 1615: Điện hạ nuông chiều (16)Chương 1616: Điện hạ nuông chiều (17)Chương 1617: Điện hạ nuông chiều (18)Chương 1618: Điện hạ nuông chiều (19)Chương 1619: Điện hạ nuông chiều (20)Chương 1620: Điện hạ nuông chiều (21)Chương 1621: Điện hạ nuông chiều (22)Chương 1622: Điện hạ nuông chiều (23)Chương 1623: Điện hạ nuông chiều (24)Chương 1624: Điện hạ nuông chiều (25)Chương 1625: Điện hạ nuông chiều (26)Chương 1626: Điện hạ nuông chiều (27)Chương 1627: Điện hạ nuông chiều (28)Chương 1628: Điện hạ nuông chiều (29)Chương 1629: ĐIỆN HẠ NUÔNG CHIỀU (xong)Chương 1630: Vạn kính thù ngự (1)Chương 1631: Vạn kính thù ngự (2)Chương 1632: Vạn kính thù ngự (3)Chương 1633: Vạn kính thù ngự (4)Chương 1634: Vạn kính thù ngự (5)Chương 1635: Vạn kính thù ngự (6)Chương 1636: Vạn kính thù ngự (7)Chương 1637: Vạn kính thù ngự (8)Chương 1638: Vạn kính thù ngự (9)Chương 1639: Vạn kính thù ngự (10)Chương 1640: Vạn kính thù ngự (11)Chương 1641: Vạn kính thù ngự (12)Chương 1642: Vạn kính thù ngự (13)Chương 1643: Vạn kính thù ngự (14)Chương 1644: Vạn kính thù ngự (15)Chương 1645: Vạn kính thù ngự (16)Chương 1646: Vạn kính thù ngự (17)Chương 1647: Vạn kính thù ngự (18)Chương 1648: Vạn kính thù ngự (19)Chương 1649: Vạn kính thù ngự (20)Chương 1650: VẠN KÍNH THÙ NGỰ (xong)Chương 1651: Thù dương công chúa (1)Chương 1652: Thù dương công chúa (2)Chương 1653: Thù dương công chúa (3)Chương 1654: Thù dương công chúa (4)Chương 1655: Thù dương công chúa (5)Chương 1656: Thù dương công chúa (6)Chương 1657: Thù dương công chúa (7)Chương 1658: Thù dương công chúa (8)Chương 1659: Thù dương công chúa (9)Chương 1660: Thù dương công chúa (10)Chương 1661: Thù dương công chúa (11)Chương 1662: Thù dương công chúa (12)Chương 1663: Thù dương công chúa (13)Chương 1664: Thù dương công chúa (14)Chương 1665: Thù dương công chúa (15)Chương 1666: TOÀN VĂN KẾT CHUYỆN (xong)