Một đôi vô sỉ
Tác giả:Ti Ti
Dịch giả:
Phân loại:Truyện SủngNgôn Tình
last update time:09/10/2018
Người tổn thương hắn cũng như tổn thương cô, người tổn thương cô đương nhiên phải thanh lý. Hắn không tin vào kiếp sau, chỉ cần biết kiếp này cô là người hắn yêu nhất, nếu cô chết thì tất cả không cần sống. Nam chủ yêu nghiệt, nữ chủ thanh lãnh mang chút trẻ con, không có lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, chỉ có dùng hành động chứng minh bản thân yêu đối phương, một đời một thế một đôi nhân. Đây là truyện đầu tay, còn nhiều thiếu sót lắm, hi.
Xem
Mục lục:
Chương 1. Một đôi vô sỉ_ chương 1 Chương 2. Một đôi vô sỉ_ chương 2 Chương 3. Một đôi vô sỉ_ chương 3 Chương 4. Một đôi vô sỉ_ chương 4 Chương 5. Một đôi vô sỉ_ chương 5Chương 6. Một đôi vô sỉ_ chương 6Chương 7. Một đôi vô sỉ_chương 7Chương 8. Một đôi vô sỉ_ chương 8Chương 9. Một đôi vô sỉ_ chương 9Chương 10. Một đôi vô sỉ_ chương 10Chương 11. Một đôi vô sỉ _chương 11 Chương 12. Một đôi vô sỉ _ chương 12Chương 13. Một đôi vô sỉ _chương 13Chương 14. Một đôi vô sỉ _ chương 14 Chương 15. Một đôi vô sỉ _chương 15 Chương 16. Một đôi vô sỉ _chương 16Chương 17. Một đôi vô sỉ chương 17Chương 18. Một đôi vô sỉ _chương 18 Chương 19. Một đôi vô sỉ chương _19Chương 20. Một đôi vô sỉ _chương 20Chương 21. Một đôi vô sỉ_ chương 21Chương 22. Một đôi vô sỉ _chương 22 Chương 23. Một đôi vô sỉ _chương 23Chương 24. Một đôi vô sỉ_ chương 24Chương 25. Một đôi vô sỉ_ chương 25 Chương 26. Một đôi vô sỉ_ chương 26Chương 27. Một đôi vô sỉ_ chương 27 Chương 28. Một đôi vô sỉ _chương 28Chương 29. Một đôi vô sỉ_ chương 29Chương 30. Một đôi vô sỉ _chương 30Chương 31. Một đôi vô sỉ _chương 31Chương 32. Một đôi vô sỉ_ chương 32Chương 33. Một đôi vô sỉ -chương 33 Chương 34. Một đôi vô sỉ _chương 34Chương 35. Một đôi vô sỉ_ chương 35Chương 36. Một đôi vô sỉ_ chương 36Chương 37. Một đôi vô sỉ _chương 37 Chương 38. Một đôi vô sỉ_ chương 38Chương 39. Một đôi vô sỉ_ chương 39 Chương 40. Một đôi vô sỉ _chương 40Chương 41. Một đôi vô sỉ_ chương 41 Chương 42. Một đôi vô sỉ_ chương 42 Chương 43. Một đôi vô sỉ_ chương 43Chương 44. Một đôi vô sỉ _chương 44Chương 45. Một đôi vô sỉ _chương 45Chương 46. Một đôi vô sỉ_ chương 46 Chương 47. Một đôi vô sỉ _chương 47Chương 48. Một đôi vô sỉ_ chương 48Chương 49. Một đôi vô sỉ_ chương 49Chương 50. Một đôi vô sỉ _chương 50 Chương 51. Một đôi vô sỉ_ chương 51Chương 52. Một đôi vô sỉ _chương 52Chương 53. Một đôi vô sỉ _chương 53Chương 54. Một đôi vô sỉ_ chương 54Chương 55. Một đôi vô sỉ _chương 55 Chương 56. Một đôi vô sỉ_ chương 56Chương 57. Một đôi vô sỉ _chương 57Chương 58. Một đôi vô sỉ_ chương 58 Chương 59. Một đôi vô sỉ_ chương 59Chương 60. Một đôi vô sỉ_ chương 60 Chương 61. Một đôi vô sỉ _chương 61Chương 62. Một đôi vô sỉ _chương 62Chương 63. Một đôi vô sỉ_ chương 63Chương 64. Một đôi vô sỉ _chương 64Chương 65. Một đôi vô sỉ _chương 65 Chương 66. Một đôi vô sỉ _chương 66 Chương 67. Một đôi vô sỉ_ chương 67Chương 68. Một đôi vô sỉ_ chương 68Chương 69. Một đôi vô sỉ _chương 69Chương 70. Một đôi vô sỉ _chương 70Chương 71. Một đôi vô sỉ _chương 71 Chương 72. Một đôi vô sỉ_ chương 72Chương 73. Một đôi vô sỉ_ chương 73Chương 74. Một đôi vô sỉ_ chương 74Chương 75. Một đôi vô sỉ _chương 75Chương 76. Một đôi vô sỉ_ chương 76 Chương 77. Một đôi vô sỉ _chương 77Chương 78. Một đôi vô sỉ_ chương 78 Chương 79. Một đôi vô sỉ _chương 79 Chương 80. Một đôi vô sỉ _chương 80 Chương 81. Một đôi vô sỉ _chương 81 Chương 82. Một đôi vô sỉ _chương 82 Chương 83. Một đôi vô sỉ _chương 83Chương 84. Một đôi vô sỉ_ chương 84Chương 84. Một đôi vô sỉ_ chương 84Chương 85. Một đôi vô sỉ _chương 85 Chương 87. Một đôi vô sỉ _chương 87Chương 88. Một đôi vô sỉ _chương 88Chương 89. Một đôi vô sỉ _chương 89Chương 90. Một đôi vô sỉ_ chương 90Chương 91. Một đôi vô sỉ _chương 91Chương 92. Một đôi vô sỉ _chương 92Chương 93. Một đôi vô sỉ _chương 93Chương 94. Một đôi vô sỉ _chương 94 Chương 95. Một đôi vô sỉ _chương 95 Chương 96. Một đôi vô sỉ _chương 96 Chương 97. Một đôi vô sỉ_ chương 97Chương 98. Một đôi vô sỉ_ chương 98Chương 99. Một đôi vô sỉ _chương 99 Chương 100. Một đôi vô sỉ _chương 100 Chương 101. Một đôi vô sỉ _chương 101Chương 102. Một đôi vô sỉ _chương 102 Chương 103. Một đôi vô sỉ _chương 103Chương 104. Một đôi vô sỉ_ chương 104Chương 105. Một đôi vô sỉ _chương 105 Chương 106. Một đôi vô sỉ _chương 106Chương 107. Một đôi vô sỉ _chương 107